Styrelsen 2021 Stadgar Stadgar Domnarvallen

Stadgar för IK Brage

 Fastställda av årsmöte: Den 17 februari  1925

– Samt tillägg och ändringar beslutade på årsmöten 1929, 1940, 1966, 1981, 1985, 1991, 2002, 2005 och 2013

 

STADGAR FÖR IDROTTSKLUBBEN  BRAGE

Grundad den 6 februari 1925.

§ 1                 IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING.

Definition

Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Mål och inriktning

Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysisk och psykisk som socialt och kulturellt avseende. Idrott skall utformas och organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter. Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.

 § 2                 ÄNDAMÅL

Föreningen har som ändamål att verka i enlighet med idrottens mål och inriktning. Föreningens verksamhet utgörs av fotboll.

§ 3                 HEMORT

Föreningen har sin hemort i Borlänge Kommun.

§ 4                 ANSLUTNING TILL ANDRA FÖRBUND

 Utöver dessa stadgar gäller Sveriges Riksidrottsförbunds (RF) samt Svenska Fotbollförbundets stadgar, tävlingsreglementen och övriga föreskrifter.

§ 5                 MEDLEMSKAP

Medlem intages i föreningen av styrelsen efter prövning åtföljd av medlemsavgift. Beslut som innebär att medlemskap vägras skall fattas av styrelsen. Medlem får uteslutas ur föreningen om medlemmen underlåtit att betala stadgade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

§ 6                 MEDLEMSAVGIFT

Medlem skall betala den årsavgift som bestäms på årsmötet. Hedersmedlem är befriad från årsavgiften. Medlemskort får inte utlånas eller överlåtas.

§ 7                 HEDERSMEDLEMMAR

Genom beslut av årsmötet får person på förslag av styrelsen kallas till Hedersmedlem i föreningen.

§ 8                 MEDLEM

Medlem har rätt att delta i föreningens angelägenheter vid möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter. Medlem har ej rätt till del av föreningens behållning vid upplösning av föreningen.

§ 9                 STYRELSEN

Styrelsen består av ordförande och minst 4, max 6 övriga ledamöter samt 2 suppleanter. Styrelsen utser efter varje årsmöte inom sig vice ordförande, kassör samt inom eller utom sig sekreterare och de övriga befattningar som behövs.

Det åligger styrelsen att i första hand:

– verkställa av årsmötet fattade beslut.

– tillse att för föreningen bindande regler iakttages.

– planera, leda och förvalta arbete inom föreningen.

–  ansvara för och förvalta föreningens medel.

–  protokollföra alla styrelsemöten.

Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ordinarie ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande. Suppleant får deltaga vid mötena men har bara förslags- och yttranderätt om ordinarie styrelse är fulltalig. Suppleant har rösträtt enbart vid ordinarie ledamots frånvaro. Beslut fattas genom enkel röstövervikt, men vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Styrelsens arbete regleras också av dess arbetsordning som tecknas årligen.

§ 10               VAL AV STYRELSE

Ordförande och suppleanter väljs av årsmötet för en tid som sägs i § 16 bland föreningens röstberättigade medlemmar. Styrelseledamöter väljs växelvis två och två vartannat år. För att kunna väljas till styrelseledamot skall medlem ha fyllt 20 år. Samma bestämmelse gäller vid val av revisorer. Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång inträder suppleant, vilken utses av styrelsen, som styrelseledamot för tiden t o m nästföljande årsmöte. Styrelsen äger rätt kalla enskild person till adjungerad ledamot.

§ 11               FIRMATECKNING

 Föreningen tecknas av styrelsens ordförande eller av den eller de som styrelsen utser.

§ 12               VALBEREDNING

 För val av styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter skall finnas en valberedning bestående av minst fem ledamöter. Valberedningen väljs på ordinarie årsmöte, då också en av ledamöterna utses till valberedningens ordförande, alla för tiden intill nästa ordinarie årsmöte.

§ 13               REVISION

Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av, när helst dessa så begär samt, när det gäller revision av förvaltningen under sist förflutet räkenskapsår, senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för sist förflutet verksamhets- och räkenskapsår samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet, även som återställa samtliga till dem överlämnade böcker och handlingar.

Av revisorerna skall minst en vara auktoriserad eller godkänd revisor.

§ 14               VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR 

Verksamhets- och räkenskapsåret omfattar tiden 1/1 – 31/12. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet t o m årsmötet påföljande år.

§ 15               ÅRSMÖTE

 Med föreningen hålls årsmöte i mars månad styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för mötet. Kallelse jämte dagordning för årsmötet kungörs i ortspressen och genom anslag i klubblokal eller dylikt, senast 14 dagar före mötet. Styrelsen skall hålla verksamhets- berättelse och revisionshandlingar tillgängliga för medlemmarna senast en vecka innan årsmötet.

 § 16               ÅRSMÖTE, ÄRENDEN

Vid årsmötet förekommer följande ärenden:

1        Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

2        Fråga om mötet har behörigen utlysts.

3        Fastställande av dagordningen.

4        Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5        Val av två justeringsmän, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.

6        Styrelsens verksamhetsberättelse och resultats- och balansräkningar för det sist förflutna räkenskapsåret samt disponering av tillgängliga vinstmedel.

7        Revisorernas berättelse av styrelsens förvaltning under det sist  förflutna räkenskapsåret.

8       Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9       Fastställande av arvode åt styrelsen, revisorer och revisorssuppleanter

10      Val av:

a)    Föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid  av ett år.

b)    Övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.

c)    En suppleant i styrelsen för en tid av två år.

d)    Två revisorer, varav en auktoriserad för en  tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

e)    Fem ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varav en sammankallande.

11      Fastställande av medlemsavgifter.

12     Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem minst 8 dagar, dock att förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen skall inlämnas senast 30 dagar, före mötet.

Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns med på dagordningen för mötet.

§ 17               EXTRAMÖTE

Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte, när den finner att sådant möte behövs. Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra möte, när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver, samt när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av föreningens röstberättigade. Underlåter styrelsen att tillmötesgå begäran om extra möte, får den som krävt mötet kalla till mötet. Kallelse jämte dagordning för extra möte kungörs i ortspressen och genom anslag i klubblokalen el. dylikt, senast 7 dagar före mötet. Vid extra möte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.

Om rösträtt på extra möte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i § 18.

§ 18               RÖSTRÄTT

Rösträtt på möte har medlem, som erlagt till betalning förfallna avgifter och under året fyller lägst 18 år, samt hedersmedlem. Rösträtten är personlig och får inte överlåtas på någon annan. Medlem, som inte har rösträtt, äger yttranderätt och förslagsrätt. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 19               BESLUT, OMRÖSTNING

 Beslut fattas enhälligt utan omröstning (med acklamation) eller efter omröstning, om sådan begärs.

Med undantag för de i § 20 första stycket nämnda båda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så begär.

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han ej röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal, lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

 § 20               STADGEFRÅGOR, UPPLÖSNING

För bifall till ändringar av dessa stadgar eller till upplösning av föreningen krävs beslut av Årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster med rösträtt enligt § 18. Avser frågan bildande eller nedläggning av sektion, får den prövas av extra möte; varvid krävs endast enkel majoritet för beslut. I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas vid bestämt idrottsfrämjande ändamål.

Beslutet; jämte bestyrkta avskrifter av Styrelsen och Årsmötesprotokoll i ärendet; samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar; skall omedelbart delges Svenska Fotbollförbundet.

§ 21   TOLKNINGSFRÅGOR

Uppkommen tvist inom föreningen om stadgarnas tolkning skall hänskjutas till Svenska Fotbollsförbundet. Dessa förnyade stadgar är diskuterade och antagna vid årsmötet den 7 mars år 2005. Vid årsmötet 2013 skedde en stadgeändring på gällande antal ledamöter i styrelsen.

 

Senast ändrat: 2013-03-04   Skrivet av:
sociala ikb
  • Brage på Instagram
   Brage på Twitter
   Unibet Volkswagen Select SSAB
   www.ikbrage.se är IK Brages officiella hemsida. All kopiering är förbjuden enligt lag.
   Copyright © 2022 IK Brage.